Overgang skole

Barnehagen skal i samarbeid med skolen legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang til skole skal være nedfelt i barnehagens årsplan. (Rammeplan for barnehagen kapittel 5.1 Grunnskolen)

 

I Ruseløkka barnehage har vi valgt å forholde oss til Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Den inneholder et minstekrav om hvordan og hva samarbeidet mellom barnehage og skole skal være.

 

Planen inneholder et årshjul med ulike møter og oppgaver som er fordelt mellom barnehage og skole. Fra barnehagens side skal vi avholde to foreldresamtaler i løpet av det siste året før skolestart. Samtalen om høsten tar utgangspunkt i informasjonsskjemaet som følger barnet til skolen hvis foresatte ønsker det. I tillegg skal det avholdes et foreldremøte i samarbeid mellom barnehagen og skolen. Den praktiske gjennomføringen av dette møtet vil variere fordi vi har barn som skal begynne i barnehager i ulike bydeler. Innskrivning på skolen og skolebesøk er blant tingene som skolen er ansvarlig for.

 

Formålet med Oslostandarden er å sikre:

 

  • Gode rutiner for samarbeid mellom barnehager og skoler i Oslo
  • En meningsfull sammenheng i opplæringsløpet – det siste året i barnehagen og det første året på skolen.
  • En trygg skolestart for barn som begynner på 1. trinn i Oslo og for deres foresatte.
  • Tidlig innsats for barn med særskilte behov.

 

Olsostandarden er overordnet og forpliktende for alle kommunale barnehager og skoler i Oslo. Det andbefales også at ikke – kommunale barnehager og skoler benytter planen.

 

Ruseløkka barnehage bruker Veilederen ABC og 1,2,3 utgitt av Oslo kommune for å sikre at vi jobber systematisk med å forberede barna til skolestart. Vi jobber på ulike måter. Rommene i barnehagen brukes aktivt for å vekke barnas interesse for bokstaver og tall. Her finner de ulike stasjoner i stadig forandring, som gir ufordringer nettopp på dette området. Blant annet har vi et «barnekontor» med utfordringer innen tekst og bokstaver. I tillegg har vi en pc avsatt kun til skriving mens en annen pc er avsatt til tegning, utforskning av musikk og komponering.

 

Førskoleklubb er et tilbud for de eldste barna hvor vi mer systematisk gir barna mulighet for å få kjennskap til tall og bokstavlyder. Mye av tiden går med til å lese mye bøker, rim og regler, samtidig som vi øver på viktige begreper innenfor matematikk. Andre viktige momenter som jobbes med i forhold til skolestart er selvstendighet og samarbeid.