Vedtekter

 • 1: Navn

Barnehagens navn er Ruseløkka Barnehage AS.

 

 • 2: Formål

Aksjeselskapets formål er å eie og drive barnehage i Huitfeldtsgate 32 og familiebarnehage i Huitfeldtsgate 45, i Oslo. Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen har i følge Lov om Barnehager, tredje ledd, reservert seg fra lovens bestemmelser om å oppdra barn i samsvar med de kristne grunnverdier.

Barnehagen ønsker derimot å presisere at den til en hver tid skal hjelpe til med å gi barna en etisk oppdragelse i samsvar med de verdier, holdninger og normer som er felles i vårt samfunn.

Virksomheten skal drives i samsvar med de til en hver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet, samt aksjeselskapets vedtekter.

 

 • 3: Barnehagens målsetning

Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Den skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal hjelpe det enkelte barn til å utvikle sin personlighet, med vekt på toleranse og omsorg for andre samt gi dem et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Departementet har fastsatt en rammeplan for barnehagen som gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Den angir forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av, krav til kvalitet i det sosiale samspillet i hverdagen og syv fagområder som det skal arbeides med i løpet av barnehageåret:

 

* kommunikasjon, språk og tekst

* kropp, bevegelse og helse

* kunst, kultur og kreativitet

* natur, miljø og teknikk

* etikk, religion og filosofi

* nærmiljø og samfunn

* antall, rom og form.

 

Barnas leke- og oppholdsareal skal være stort nok til å sikre at barna har tilstrekkelig plass til sine aktiviteter. Barnas inneareal skal utgjøre minst:

4 kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal pr. barn over tre år

5 kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal pr. barn under tre år

3 kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal pr. barn knyttet til kunst- og naturgrupper.

Med netto leke- og oppholdsareal menes barnas garderobe, lekerom og kjøkken.

Barna kan regnes som tre år fra det kalenderåret de fyller, avhengig av modenhet.

 

 • 4: Eierforhold og generalforsamling

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Kathe Romsaas og Leif Uggen.

Aksjeselskapets overordnede organ er generalforsamlingen som avholdes hvert år i mai. Innkalling skjer skriftlig med to ukers varsel og angir de saker som skal behandles. Forslag fra aksjonærene må, for å komme til behandling på generalforsamlingen, være levert styrets formann innen 30. april. På generalforsamlingen skal behandles:

* Årsberetning

* Regnskap

* Overskuddets anvendelse, eventuelt dekning av årets underskudd

* Valg av styreformann, styremedlem og medlem til samarbeidsutvalget (SU)

* Eventuelt

Valg skjer for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Vedtak fattes ved flertalls- beslutning.

 

 • 5: Styremøter

Fastsettelse av budsjett og oppholdsavgift vedtas på styremøte i november hvert år, med unntak av første driftsår. Norske barnehager er pålagt å følge rettningslinjer for makspris satt av departementet.

Medlemmer av SU og barnehagens styrer har møterett til alle styremøter. Antall styremøter pr. år avholdes når dette anses nødvendig av eiere.

 

 • 6: Barnehagens styringsverk

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, – slik at hver gruppe er likt representert. Firmaer som leier bedriftsplasser har rett til, om ønskelig, å velge egen representant til SU. (For barnehageåret 2015/2016 gjelder dette Mckinsey, Bahr, Seb og DLP Piper).Barnehagens eiere deltar, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Departementet gir forskrifter om foreldrerådets og samarbeidsutvalgets oppgaver:

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. De skal bli forelagt og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Foreldrerådet og de ansatte velger hver det antall representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. Gjenvalg kan finne sted.Funksjonstiden for eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eiere.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.

Dersom det må foretas avstemninger i samarbeidsutvalget, har hver representant en stemme, – og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal m.m.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eiere, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter.

Barnehagens styrer har møte-, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget.

 

 • 7: Personalet

Personalet skal arbeide i samsvar med formål som er satt for virksomheten. Styreren er barnehagens daglige pedagogiske leder med ansvar for veiledning av personalet.

 

 • 8: Opptak av barn
 1. Opptaksområdet

Barnehagens primære opptaksområde er Bydel Frogner.

 1. Opptaksmyndighet

Eiere avgjør opptak av barn i samsvar med vedtektene.

 1. Opptakskriterier

Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet skal alltid prioriteres først. I barnehageloven § 13 er det gitt rett til prioritet ved opptak for barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter barnevernloven 17.juli 1992 nr. 100 §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

a)Type tilbud

Det kan søkes om plass til en eller flere av de følgende tilbud:

-ordinære plasser (2-6år)

-familiebarnehage (10mnd-3år)

-bedriftsplasser (10mnd-6år)

De med barn under 3 år anbefales å søke begge tilbud.

b)Fortrinnsrett

Barn og barnebarn av ansatte

Barn som har søsken, og bor i bydel Frogner.

Bedriftplasser

Barnehagen tilbyr bedrifter å leie firmaplasser for 1 år av gangen, med opsjon på vidre leie. bedriften avgjør selv hvilke ansatte de vil tilby plasser til.

Barn i familiebarnehagen har fortrinnsrett til plass i Ruseløkka barnehage.

 1. c) Øvrige opptak

Så langt det er mulig ønsker barnehagen en sammensetting av barnegruppen som innebærer en jevn fordeling av barn innenfor hvert årskull og mellom kjønnene.

Plassene skal primært være besatt fra datoen plassen tildeles.

Søkere skal orienteres om retten til etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen etter §4, retten til å klage etter § 6 og klagefristen etter § 9 i Lov om Barnehager.

 1. Opptaksperiode

Barna tas opp frem til skolepliktig alder. I løpet av denne perioden gis barna plass i 48 uker pr. år, regnet fra uke 31.

 1. Oppsigelse

Foresatte kan si opp barnets/barnas plass med tre måneders skriftlig varsel. Ved oppsigelse blir de foresatte fritatt for de økonomiske ansvar for oppholdsavgiften etter tre måneder. Juli er en betalingsfri måned og regnes derfor ikke i oppsigelsestiden. Eiere står fritt til å disponere den ledige plassen.

Eiere kan si opp plassen med en måneds skriftlig varsel dersom de økonomiske avtalene om oppholdsavgift misligholdes.

Oppsigelse før sommeren: Plassen må sies opp senest 31.mars for å unngå at betalingsansvaret løper etter sommeren. Det året barnet slutter, eller om plassen sies opp før sommeren, har barnet plass ut uke 26.

 

 • 9: Åpningstider
 1. Barnehageåret

Barnehagen holdes åpen 11 måneder pr. barnehageår. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og dagene imellom, mandag, tirsdag og onsdag før påske samt offentlige høytidsdager, og uke 28, 29 og 30. Forøvrig vil barnehagen holde stengt fem dager pr. år, – som er avsatt til planlegging for personalet.

 1. Barnehageuken

Barnehagen holdes åpen 5 dager pr. uke, mandag til fredag.

 1. Daglig åpningstid

Barnehagen holdes åpen fra kl. 07.45 til kl. 17.00. Barnet /barna skal hentes senest kl. 16.45.

Familiebarnehagen Mini 1 (dobbel gruppe) har åpent fra 08.00 til 16.30.

Familiebarnehagen Mini 2 (enkel gruppe) har åpent fra 08.15-16.15.

 

 • 10: Økonomi

Eierstyret fastsetter den månedlige oppholdsavgiften i henhold til departementets rettningslinjer. Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Faktura sendes per epost.  Betalingen påløper fra plassen er tildelt og opphører i følge vedtektenes §8 punkt 5, oppsigelse.

Det betales for 11 måneder pr. år og det er de foresattes ansvar at betalingen skjer i rett tid. Eierstyret kan fastsette eventuelle straffegebyr ved for sen betaling. Ved inngåelse av kontrakt skal det innbetales ett beløp lik 1 måneds oppholdsavgift per barn. Dette beløpet stilles som sikkerhet for plassen og kan benyttes som siste måneds betaling ved oppsigelse.

 

 • 11: Dugnad

De foresatte plikter å delta i eventuell dugnad etter samarbeidsutvalgets beslutning. Minst en av hvert barns foresatte plikter å delta i minst to dugnader pr. år.

I de tilfeller hvor det er helt umulig for en av de foresatte å delta, kan dugnadsplikten frikjøpes til en pris fastsatt av foreldrerådet.

 

 • 12 Helse

Syke barn skal holdes hjemme til de igjen er friske nok til å orke å delta i de vanlige barnehageaktivitetene. Når barnet begynner i barnehagen etter sykdom skal de foresatte avgi erklæring om at de anser barnet som frisk nok til å delta i gruppefellesskapet igjen. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i leken eller ikke.

Ved sykdom kan styrer avgjøre om barnet midlertidig ikke kan være i barnehagen. Ved alvorlig sykdom eller smittsom sykdom bør det tas kontakt med lege.