Arbeidsmetode

Kunnskapsspiralen

Observasjon, dokumentasjon, refleksjon og återkast

Pedagogisk dokumentasjon

Begrepet pedagogikk defineres som læren om å lære. Så når vi bruker dokumentasjoner til å tolke og diskutere hva som skjer med enkeltbarn, barnegruppen, de voksnes samhandling med barna, m.m., bruker vi dokumentasjonen som et pedagogisk verktøy.

Det stilles krav gjennom rammeplanen at de voksne må ha kunnskap om og begrunnelser for sitt arbeid. Dokumentasjon er et verktøy for å reflektere over pedagogiske prosesser i barnehagen. Ved hjelp av refleksjon lærer vi voksne om barnas læring. Samtidig blir vi oss mer bevisste vår egen holdning og konsekvensene av våre handlinger. Gjennom dokumentasjoner får vi fram barnas ulikheter både i måter å tenke på, handle på og deres vei til læring. Det er en oppdagelsesreise for oss voksne. Vi har gjerne en oppfatning over hvordan ting er, det er vår sannhet og tolkning av virkeligheten, men ved å se og lytte til barna kan vi bli overrasket over hvor mange veier det kan være frem mot et mål og vår oppfattelse av virkeligheten endres.

Gjennom dokumentasjon kan man få fram den tause kunnskapen som fins i barnehagen, synliggjøre den, reflektere og drøfte den kritisk. Man får også et redskap som kan gi omverdenen innsikt i det pedagogiske arbeidet som kontinuerlig foregår i barnehagene. Den beste læringen oppnår vi i samhandling med andre. Vi må formulere hva vi ser og hva vi mener og prøve ut hypoteser for andre. Å få andres synspunkter på en dokumentasjon jeg har laget, vil hjelpe meg til å se den fra flere synsvinkler.