Filosofi

Reggio Emilia – filosofien

Reggio Emilia er en filosofi eller tanke om barn som har sitt opphav i byen Reggio Emilia i Nord-Italia. Reggio Emilia står ikke for et pedagogisk program som man kan ”ta over”, eller kopiere. Pedagogikken fornyes og utvikles gjennom diskusjon og refleksjon i barnehagen, med barnet som utgangspunkt og i takt med det moderne samfunnets raske forandring. Noen sentrale begreper innenfor filosofien er; ”De tre pedagoger, dokumentasjon og prosjektarbeid”. Disse vil bli beskrevet nærmere i denne planen.

Barnet

Barna er hovedpersonene i barnehagen, og deres medvirkning er grunnlaget for virksomheten. Jo mer barna deltar, dess mer lærer de. De observerer, tar på, lukter, smaker og de leter. Barna lærer strategier, de prøver ut hypoteser, de feiler, de tar pauser og de prøver igjen. Barna er forskere. Gjennom lekens tilnærming bygger de sin egen læring. Alt dette er grunnleggende handlinger for kommunikasjon. Barna hjelper hverandre i søken etter kunnskap.

Den voksne – medforskeren

Ser vi på den voksne som en medforsker i barnets og barnegruppas utforskning av verden blir også den voksnes evne til å lytte avgjørende for kvaliteten i samspillet. Det den voksne tenker om barnets evner påvirker hva de faktisk kan og gjør. Å stadig tilby barn nye utfordringer er noe som krever stor lydhørhet og stadig refleksjon over egen rolle og over barnas kunnskapsprosess. Den voksne må være bevisst sin makt og være ydmyke for barnas innspill og væremåte. Voksne og barn er likeverdige, men ikke likestilte. Dette krever at de voksne: Lytter i stedet for å snakke, stiller spørsmål, i stedet for å gi svar, viser nysgjerrighet i stedet for å gi informasjon og oppmuntrer til utforskning i stedet for å overføre kunnskap.

Det fysiske miljøet

Gjennom å gjøre miljøet tilgjengelig for barna gir vi dem tiltro til å finne sin egen vei til læring. Vi skal skape et kreativt og fleksibelt miljø som lokker og utfordrer barna, vekker forundring og nysgjerrighet, gir mulighet til fordypning og konsentrasjon, og som oppmuntrer til kommunikasjon og til å skape gode relasjoner. Det fysiske miljøet skal være et godt estetisk miljø som stimulerer alle våre sanser, som fanger barnets interesser, vekker deres fantasi og innbyr til lek. Dette oppnår vi gjennom å ha tydelige stasjoner i rommet.